บริการของเรา

OUR SERVICE

บริษัท อาณา แมเนจเมนท์ จำกัด

This Is What We Do

“We provide Professional Construction Management and the best Design service provider.”

Background image
- 01

PROJECT DESIGN

Pre-Design Stage

สำรวจพื้นที่ก่อนทำแบบ การจัดทารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ของแบบงาน

Design Stage

จัดทำแบบสถาปัตย์ จัดทำแบบงานโครงสร้าง จัดทำแบบงานระบบประกอบอาคาร

Post-Design Stage

นำส่งแบบเพื่อประมูลงานพร้อมรายการประกอบแบบ ส่งรายการคำนวณประกอบการออกแบบ

- 02

PROJECT MANAGEMENT

Pre-Construction Stage

จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ จัดประมูลแบบเพื่อหาผู้รับเหมา ตรวจสอบสัญญาการก่อสร้าง และเอกสารประกอบสัญญา

Construction Stage

จัดการวางแผนโครงการ ตรวจแบบงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้า ตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินงวดแก่ผู้รับเหมา

Post-Construction Stage

ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานขั้นสุดท้าย สรุปปัญหาเรื่องยอดเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่เพิ่ม-ลด ที่ตกลงด้วยกันทุกฝ่าย สรุปแบบและเอกสารส่งมอบให้เจ้าของอาคารพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย

- 03

QUANTITY SURVEYOR

Pre-Design Stage

ถอดปริมาณวัสดุ เพื่อทำราคากลาง จัดทำแบบฟอร์ม BOQ พร้อมทำราคากลาง หรือ งบประมาณโครงการ จัดทำการประมูลผู้รับเหมา จัดทำสัญญาโครงการ

For construction Stage

ตรวจสอบ Payment Progress รับรองการจ่ายเงินแต่ละงวดงาน

Post-Design Stage

ตรวจสอบ Payment ตรวจสอบและรับรอง Final Completion Handover

Scroll to Top